Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Hotel Rialto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 73 („Rialto”), telefon numer +48 225848700.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Rialto w związku z rezerwacją, bądź w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Rialto z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Rialto niezwłocznie usunie dane osobowe i zaprzestanie ich przetwarzania.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia założenie rezerwacji lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez realizacji celu, dla którego dane zostały udostępnione, a później tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

The Administrator of personal data is the Hotel Rialto Sp. z o.o. with seat in Warsaw, at Wilcza street no. 73 (“Rialto”), phone no. +48225848700.

Personal data shall be used by Rialto with relation to a booking, or to respond to a query. Personal data may be used also when this is necessary to fulfill legitimate interests of Rialto, however, the data subjects (persons, whose data is being processed) are entitled to object to such processing of their data. If an objection is lodged, Rialto shall immediately delete the personal data and shall cease its processing.

The provision of data is voluntary, however, if personal data is not provided, this makes it impossible to set up a booking or to respond to a query. Personal data shall be processed for the fulfillment of the purpose for which it was provided; and afterwards only if such obligation stems from provisions of the law.

Personal data may be made available to entities authorized to demand their provision under current regulations, and to authorities established to control observance of the law.

The data subjects have the right to access their personal data, to request a rectification, erasure or limitation of processing of their personal data, to exercise their right to object to the processing, the right to transfer their data, and the right to lodge a complaint to the supervisory authority responsible for the personal data protection matters.